Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest VITALMED MROZOWSCY SPÓŁKA JAWNA,

32-048 Jerzmanowice, ul. Zachodnia 15.

VITALMED Jolanta Mrozowska adres do korespondencji: j.mrozowska@evitalmed.pl

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że (kliknij na informację żeby zapoznać się z treścią):